من....

من سکوت رادوست دارم

                   بخاطرابهت بی پایانش....

فریادرامی پرستم بخاطرانتقام گمگشته درعصیانش

فریادرادوست دارم بخاطرغلبه اش برفلک کجمدار

پاییزرامی پرستم...بخاطرعدم احتیاج عدم اعتنایش به بهار...

افتاب رادوست دارم بخاطروسعت روحش...

                                         که شب ناپدیدمی شود!!

تاماه فراموش کندحقیقت تلخی راکه که ازاونورمیگیرد!!

زندگی ایده ال من است و من ان راتقدیس می کنم

بخاطراینکه هزاربارنابودش می کنندامانمی میرد!!!

زمان: 2015-07-22 06:59:33

حال مزخرف..

چه حال مزخرفی دارم

نه می تونم تورودوس داشته باشم

نه غیرتورو.....

 

برچسب ها:
زمان: 2015-07-22 06:59:34

یادت هست...

یادت هست..؟؟

روزی پرسیدی این جاده به کجامی رود...؟

ومن سکوت کردم...

دیدی....

جاده جایی نرفت...

انکه رفت توبودی.

برچسب ها:
زمان: 2015-07-22 06:59:34

دلتنگی...

دل تنگی تااااوان دل بستنه!!!!!!

برچسب ها:
زمان: 2015-07-22 06:59:34

هرجا...

هرجاکه میبینم نوشته:خواستن توانستن است

                                           اتش میگیرم......خدایایعنی اون نخواست

                                     که نشد؟؟؟

 

 

برچسب ها:
زمان: 2015-07-22 06:59:34